Regulamin

Księgarnia wydawnictwa CAN (www.ksiegarnia.can.pl) jest własnością firmy prywatnej CAN Andrzej Cedro z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, NIP 6571739380, Regon 290010485.

Definicje podstawowych pojęć używanych w poniższym Regulaminie:
księgarnia can.pl - działalność prowadzona przez firmę prywatną CAN Andrzej Cedro na własnym portalu pod adresem www.ksiegarnia.can.pl. Działalność ta polega na sprzedaży książek w wersji papierowej oraz elektronicznej.
Klient/Zamawiający - osoba, która zainteresowała się ofertą i wypełniła formularz księgarni CAN.PL
Książka/Publikacja/e-book - pojęcia stosowane do określania sprzedawanego przez księgarnię towaru.

 1. Przyjmowanie zamówień
  1. Księgarnia prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  3. Zamówienia przyjmowane są przez Księgarnię CAN przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę.
  4. Składając zamówienie, klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianej publikacji/książki. Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Wysłane przez księgarnię CAN potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
  5. W księgarni CAN.PL realizujemy tylko płatności z góry na konto CAN.
  6. Po zarejestrowaniu wpłaty na konto CAN następuje wysyłka towaru na adres Zamawiającego.
  7. Zamawiający decyduje o wyborze sposobu oraz adresu dostawy, a także o adresie, na jaki ma być wystawiona faktura.
  8. W przypadku wyczerpania nakładu publikacji podanej w zamówieniu, Klient jest uprzedzany mailem o niedostępności publikacji oraz o prawdopodobnym terminie sprzedaży kolejnego jej wydania.
  9. Do momentu dokonania wpłaty należności na konto CAN Klient ma prawo anulować zamówienie. Anulowanie zamówienia przez Klienta zwalnia księgarnię CAN z obowiązku realizacji zamówienia.
  10. Przy zamówieniu większej ilości egzemplarzy (ponad 10 egz.) CAN przewiduje rabat. Po zarejestrowaniu takiej wielkości zamówienia CAN zaproponuje wysokość rabatu drogą mailową lub telefonicznie. Ostateczny rabat, a tym samym obniżona wysokość należności, zostanie podany osobnym mailem.
  11. Wszystkie ceny zarówno wersji papierowych publikacji, jak również ich wersji elektronicznych, uwidocznione są w formularzu zamówienia, a podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  12. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień oraz odnotowanych wpłat na konto CAN.
 2. Realizacja zamówienia
  1. Za każdym razem Klient jest powiadamiany przez CAN o przewidywanym czasie przygotowania wysyłki i jej nadania. Czas ten obejmuje tylko dni robocze.
  2. Przesyłka może być dostarczona tylko i wyłącznie zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest jedynie poprzez zmianę dyspozycji drogą mailową.
  3. Istnieje także możliwość bezpośredniego odbioru przesyłki przez Zamawiającego w uzgodnionym z Klientem miejscu. Wymaga to jednak odrębnej wymiany informacji między CAN a Klientem. Bezpośredni odbiór następuje w jednej z placówek lub instytucji współpracujących z CAN. W takim przypadku wpłata jest dokonywana przy odbiorze towaru.
  4. Przesyłki kierowane poza teren Polski, do krajów Unii Europejskiej oraz poza Unię Europejską, wymagają osobnych uzgodnień między CAN a klientem. W rezultacie tych uzgodnień zostaje określony sposób wysyłki oraz wysokość jej kosztów.
  5. CAN zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
  6. Podczas odbioru przesyłki, w przypadku ewentualnych zastrzeżeń wynikających ze zniszczenia opakowania, Klient zobowiązany jest wyegzekwować u kuriera, bądź pracownika poczty sporządzenie protokołu szkody, co ułatwi Księgarni CAN rozpatrzenie reklamacji.
  7. Jeśli Klient dokonał zapłaty za książkę, której nakład został wyczerpany CAN zwróci należność na konto klienta maksymalnie w terminie 7 dni od momentu dokonania wpłaty. W momencie zwrotu należności przez CAN zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 3. Reklamacje
  1. Jeżeli otrzymana publikacja jest wadliwa, Klient może skorzystać z uprawnień do wymiany publikacji na pozbawioną wady, bądź dokonać zwrotu książki do CAN.
  2. Za wady książki uznaje się uszkodzenia wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z przesyłką podczas transportu lub wynikające z niezauważonych przez wydawcę oraz księgarnię CAN wad drukarskich takich jak brak stron lub brak zadruku na stronach, gdzie druk był przewidziany oraz wad introligatorskich.
  3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w CAN. Reklamacja winna być złożona nie później niż 2 (dwa) tygodnie od daty doręczenia książki. W takim przypadku Klient winien odesłać towar przesyłką pocztową na adres CAN: CAN Andrzej Cedro, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktury) wraz z opisem reklamacji.
  4. Księgarnia CAN ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowaną publikacją, informując jednocześnie Klienta o dalszym postępowaniu. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Klient otrzyma publikację pozbawioną wad lub zwrot ceny towaru oraz poniesionych kosztów przesyłek.
 4. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. W takim przypadku Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Księgarni CAN.
  2. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: CAN Andrzej Cedro,Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112B, 02-797 Warszawa
  3. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone.
  4. W przypadku rezygnacji z zamówienia tuż po dokonaniu wpłaty przez Klienta, Księgarnia CAN dokona zwrotu wpłaconych środków przelewem na rachunek bankowy Klienta.
  5. Księgarnia CAN dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.
 5. Zamówienia publikacji w wersji elektronicznej
  1. Zamówienie elektronicznej wersji publikacji (e-book) może obejmować tylko jedną kopię.
  2. Klient zamawiający publikację e-book powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi oraz opisem, który zawiera, poza podstawowymi danymi dotyczącymi publikacji elektronicznej, także postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danej publikacji elektronicznej.
  3. Zamówienie wersji elektronicznej publikacji rozpoczyna się po odnotowaniu przez Księgarnię należnej zapłaty na koncie CAN.
  4. Po otrzymaniu przez Księgarnię CAN.PL potwierdzenia dokonania płatności, Księgarnia przesyła zamówioną wersję elektroniczną (e-book), maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu dokonania płatności. Plik jest przesyłany Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail. Pobranie e-booka wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku.
  5. Księgarnia CAN wystawi jednocześnie fakturę VAT w formie papierowej i wyśle ją na adres podany przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  6. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wersji elektronicznej z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).
  7. Zakup wersji elektronicznej publikacji upoważnia do korzystania z niej przez Klienta, który zakupił plik tylko do własnego użytku. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania wszelkiego rodzaju zmian lub modyfikacji pliku.
  8. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli pobrana wersja elektroniczna publikacji jest wadliwa, tzn. plik jest uszkodzony, nie uruchamia się (po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie), pobrany plik nie jest kompletny. W takich przypadkach Klientowi zostanie udostępniona możliwość pobrania pliku zawierającego poprawną wersję elektroniczną publikacji, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.
 6. Dane osobowe
  1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Księgarni can.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Księgarni CAN.
  4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a CAN Andrzej Cedro (Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa).
  2. Publikacje prezentowane przez Księgarnię CAN nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  3. Do momentu otrzymania z Księgarni CAN potwierdzenia o dostępności publikacji Klient nie może dokonywać wpłat na konto CAN.
  4. Księgarnia CAN nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  5. CAN nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia, które powstały wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Księgarnia CAN wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony can.pl.
  6. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Księgarnia CAN to:
   1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
   2. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.ksiegarnia.can.pl.
   3. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
  7. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies.
  8. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a CAN, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000 r., poz. 271 z późn. zm.).
  10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 roku.
  11. CAN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty udostępnienia ich na stronie Księgarni can.pl. Zamówienia realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.